Language

สกุลเงิน


Payment

getvar

Get App/Code


สามารถชำระเงินผ่านช่องทางนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท โอริโก้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขบัญชี 014-279229-6

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท โอริโก้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขบัญชี 066-3-93037-0

เมื่อชำระเงินแล้ว สามารถแจ้งชำระเงินได้ที่

Confirm Payment


http://www.onex.in.th/onex_th/

Get Block

หมายเลขคำสั่งซื้อ
ยอดที่ต้องชำระ

100000025
12,333.30

โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "บริษัท โอริโก้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด"